Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

Tipo Expediente Procedimiento Objeto Importe Estado
404/2017 Contrato de Subministración por Procedemento aberto, Oferta economicamente máis vantaxosa, Diversos criterios de adxudicación e Tramitación urxente
290/2017 Contrato de Subministración por Procedemento Negociado sen Publicidade DUN TRACTOR USADO
aberto 50/2017 Contrato administrativo especial para a explotación do servizo de bar nun edificio público, por procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación EXPLOTACIÓN DA CAFETERIA-BAR D DO CENTRO SOCIO-CULTURAL, XUVENIL E DA 3ª IDADE DO CONCELLO DA PASTORIZA 7140,48