Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

Tipo Expediente Procedimiento Objeto Importe Estado
aberto 50/2017 Contrato administrativo especial para a explotación do servizo de bar nun edificio público, por procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación EXPLOTACIÓN DA CAFETERIA-BAR D DO CENTRO SOCIO-CULTURAL, XUVENIL E DA 3ª IDADE DO CONCELLO DA PASTORIZA 7140,48